Regulamin

Niniejszy regulamin jest porozumieniem pomiędzy Właścicielem serwisu GdzieKupic.org a jego Użytkownikami. Korzystając z serwisu akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu GdzieKupic.org, zwanego dalej Serwisem.
  2. Jedynym właścicielem serwisu jest Baran Michał zamieszkały w Suków 216B 26-021 Daleszyce.
  3. Serwis stanowi katalog sklepów, które są dodawane przez właścicieli tychże sklepów lub osoby przez nich upoważnione, w celach informacyjno-promocyjnych.
  4. Aby dodać sklep do Serwisu należy wypełnić formularz dodawania. Po dodaniu wymagana jest aktywacjia sklepu poprzez otworzenie linku wysłanego na adres e-mail podany podczas dodawania.
  5. Adres e-mail podany podczas dodawania sklepu będzie wykorzystywany w celu przesyłania wiadomości dotyczących funkcjonowania i Serwisu GdzieKupic.org, jak również w celach reklamowych i promocyjnych związanych i niezwiązanych z działalnością Serwisu.
 2. Dodanie wpisu obiektu do katalogu ma charakter częściowo odpłatny i rozliczane (z wyjątkiem aktywacji) jest w systemie punktowym według poniższych zasad:
  1. Koszt aktywacji sklepu w Serwisie wynosi 5 złotych brutto. Koszt aktywacji, jako jedyny nie jest przeliczany na punkty.
  2. Koszt dodatkowych, nieobowiązkowych opcji w Serwisie przedstawia się następująco:
  3. Nazwa usługi Ilość punktów Cena usługi
   Aktywacja w serwisie. 5PLN/jednorazowo
   Dodatkowe zdjęcie. 200 punktów 2PLN/szt
   Dodatkowe produkty. 150 punktów 1,5PLN/szt
   Dodatkowe marki. 100 punktów 1PLN/szt
   Pierwszy w wynikach wyszukiwań. 500 punktów 5PLN/30dni
   Promuj w na stronie głównej. 1000 punktów 10PLN/30dni
   Pierwszy w kategorii. 300 punktów 3PLN/30dni
   Pierwszy w Województwie. 300 punktów 3PLN/30dni
   Pierwszy w mieście. 300 punktów 3PLN/30dni
  4. Wszystkie dodatkowe opcje, z wyjątkiem opcji dodatkowych zdjęć, dodatkowych marek oraz dodatkowych produktów są aktywne w Serwisie przez okres 30 dni.
  5. Dodatkowe punkty Użytkownik może wykupić poprzez system płatności online. Płatności obsługiwane są przez serwis dotpay.
  6. Koszt pakietów sms oraz płatności online przedstawia się następująco:
  7. Liczba punktów Cena
   10000 punktów 85 złotych brutto
   5000 punktów 45 złotych brutto
   2000 punktów 20 złotych brutto
   1000 punktów 11 złotych brutto
   500 punktów 6 złotych brutto
   200 punktów 3 złote brutto
  8. Szczegółowy cennik znajduje się na podstronie cennik
 3. Zasady dodawania wpisów sklepów w Serwisie
  1. Wpisu w Serwisie może dokonać wyłącznie właściciel sklepu lub osoba przez niego upoważniona.
  2. Aby dokonać wpisu należy wypełnić formularz dostępny na podstronie dodaj sklep. Aby wpis został dodany do Serwisu konieczne jest wypełnienie w formularzu wszystkich obowiązkowych pól. Podanie przez Użytkownika danych nie mających charakteru obowiązkowego jest dobrowolne.
  3. Dodając wpis do Serwisu właściciel sklepu lub osoba przez niego upoważniona obowiązana jest podać prawdziwe dane dotyczące sklepu, zgodne ze stanem faktycznym.
  4. Opis sklepu podany podczas dodawania wpisu powinien zawierać kilka zdań, poprawnych pod względem stylistycznym i gramatycznym, opisujących działalność sklepu oraz oferowane produkty. W opisie nie wolno umieszczać reklam oraz odsyłaczy do innych stron internetowych, w szczególności innych katalogów sklepów. Jedyną stroną internetową może być strona WWW sklepu, którą należy podać w polu formularza obejmującego dane kontaktowe.
  5. W opisie sklepu zabronione jest umieszczanie treści sprzecznych z przepisami prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego, a w szczególności treści:
   1. naruszających prawa autorskie osób trzecich,
   2. powszechnie uznawanych za wulgarne,
   3. o charakterze pornograficznym,
   4. propagujących metody totalitarne oraz praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu,
   5. nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej i narodowościowej,
   6. dyskryminujących grupy rasowe, wyznaniowe i etniczne oraz mniejszości seksualne,
   7. propagujących przemoc, alkoholizm, narkomanię i piractwo,
   8. naruszające godność i cześć innych osób.
  6. Wszelkie zdjęcia, grafiki, loga i znaki towarowe dodane w ramach wpisu sklepu stanowią własność ich twórców i są chronione prawem autorskim.
  7. Użytkownik wysyłając grafiki, loga, zdjęcia na serwer potwierdza, iż jest ich prawnym właścicielem. W przypadku złamania prawa, bądź braku praw autorskich odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu braku praw autorskich.
  8. W przypadku stwierdzenia, że wpis sklepu narusza postanowienia niniejszego regulaminu, właściciel Serwisu jest uprawniony do usunięcia wpisu. W takim przypadku punkty odliczone z konta Użytkownika w celu dodania wpisu, nie podlegają zwrotowi.
  9. Osoby korzystające z Serwisu w celu zapoznania się z ofertą sklepów, nie dodające wpisów sklepów, zobowiązują się do niewykorzystywania zdjęć, grafiki, loga, znaków towarowych, opisów sklepów i innych materiałów, objętych ochroną praw autorskich. Osobom tym nie wolno wykorzystywać danych kontaktowych do sklepów w celach sprzecznych z prawem, w szczególności w celu ich przetwarzania, upowszechniania lub dystrybucji.
 4. Wyłączenia odpowiedzialności
  1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści oferty sklepu nieprawdziwych danych, w szczególności w wyniku zapewnienia o właściwościach, których sklep nie posiada oraz zapewnienia o jakości standardu sklepu, który jest inny niż przedstawiany przez właściciela sklepu.
  2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie we wpisach sklepów przez właścicieli sklepów lub osoby przez nich upoważnione, zdjęć, grafiki, loga, znaków towarowych i innych materiałów, które nie są ich własnością. Odpowiedzialność prawną za treść wpisów ponosi wyłącznie właściciel sklepu lub osoba, która z jego upoważnienia dokonała wpisu.
  3. Właściciel Serwisu nie odpowiada za bezprawne, niezgodne z niniejszym regulaminem wykorzystanie danych kontaktowych do sklepu przez innych użytkowników Serwisu.
  4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu w przyczyn od niego niezależnych, a także z powodu prac konserwacyjnych w Serwisie.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem regulują przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz do zmiany ceny zakupu punktów, jak również do zmiany ilości punktów wymaganych do dodania wpisu oraz do wykupienia dodatkowych opcji.
  3. O zmianie regulaminu właściciel Serwisu poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem jego Użytkowników.
  4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje jakiejkolwiek późniejszej zmiany niniejszego regulaminu, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Administratora Serwisu. W tym przypadku konto Użytkownika zostanie usunięte. Usunięte zostaną też wpisy sklepów dodanych przez Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje w tym przypadku roszczenie o zwrot pieniędzy za wykupione pakiety punktów.
  5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania, tj. 01.10.2012.